Hicheeldaalgavar
 Тус албан тушаалын хүрээнд гүйцэтгэх үүрэг, ажлын байран дээр гүйцэтгэх ажилбар, ажилтанд тавигдах мэдлэг, ур чадвар, хандлага, төлөвшил, гүйцэтгэлийн шалгуур зэргийг тусгасан байдаг. 

 Үүнд:

1.   Тухайн албан тушаалын ангилал (мэргэжил, мэргэшлийн зэрэг)

2.   Харъяалагдах алба, хэлтэс

3.   Шууд удирдах хүн хэн болох

4.   Орлох мэргэжилтэй ажилтан (Байгууллагын үйл ажиллагаа ажилтан ажилдаа ирээгүйгээс болж тасалдах ёсгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг ажил хийхэд тухайн хариуцдаг ажилтан нь өвчтэй байгаад ажилдаа ирээгүй үед түүнийг орлох ажилтан)

5.   Тухайн ажлын зорилго

6.   Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

7.   Ажлын үнэлгээ, цалин хөлс

8.   Тавигдах шаардлага

9.   Харилцагч

10.      Мөрдөх ажлын байрны баримт бичгийн жагсаалт

11.      Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар
 

Мөн ажил олгогч ажилтанд доорхи нийтлэг боломжийг олгодог.

Үүнд:

·        Хөдөлмөрийн хөлс, цалин

·        Ажиллах аюулгүй орчин

·        Чадавхижуулах болон мэргэшүүлэх сургалт

·        Хамт олон

·        Үүрэг, хариуцлага

·        Ажлын үр дүнг үнэлэх хэмжүүр

 

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)